Meclis Yönergeleri

SELÇUKLU KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ YÖNERGESİ

 1. BÖLÜM AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR

  AMAÇ
  Madde 1: Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

  KAPSAM
  Madde 2: Yönerge, Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

  DAYANAK
  Madde 3: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Selçuklu Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin 11. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR


Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;


 1. a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
  b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
  c) Kadın Meclisi: Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni,
  d) Başkan: Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı’nı,
  e) Başkan Yardımcısı: Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,
  f) Sekreter: Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreteri’ni,
  g) Çalışma Grupları: Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Gruplarını,
  h) Yürütme Kurulu: Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nu,
  i) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
  ifade eder.

  BÖLÜM

KADIN MECLİSİ TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

TANIMI


Madde 5: Kadın Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşana bilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

Kadın Meclisi; kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımı sağlar.

AMACI


Madde 6: Kadın Meclisi’nin amacı;


 1. a) Kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak,
  b) Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,
  c) Kadınların, projeler üretmede aktif rol almalarını ve bu projelerin yetkili makamlara iletilmesinde etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak,
  d) Kadınların, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlardaki tüm uygulamalara karşı mücadele etmelerini sağlamak,
  e) Kadınların, her türlü şiddete karşı mücadele etmelerine katkı sağlamak,
  f) Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,
  g) Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,
  h) Selçuklu kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dâhilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
  i) Kadın Meclisi’ni kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
  j) Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmektir.

  OLUŞUMU
  Madde 7: Kadın Meclisi, aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler her kurumu temsilen 1 kişi olarak belirlenir. Genel Kurul’da oy kullanma hakları vardır.

  Aktif Üyeler:
  a) Selçuklu Belediye Meclisi’nde grubu bulunan partilerden 1’er Kadın Meclis Üyeleri,
  b) Selçuklu Kaymakamlığı tarafından belirlenen her biri farklı kurumdan olmak üzere 5 kadın kamu görevlisi
  c) Selçuklu Belediyesi tarafından belirlenen 5 kadın belediye personeli
  c) Kadın Muhtarlar,
  d) STK ve vakıfların kadın temsilcileri,
  e) Selçuklu Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan her siyasi partinin Kadın kollarından 1’er temsilci
  f) Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Üniversitelerden 1’er temsilci,
  g) Meslek odaları ve kooperatiflerden 1’er kadın temsilci,
  h) Selçuklu Kent Konseyi Çalışma Gruplarından 1’er kadın temsilci,


Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Hemşerilerden oluşur. Meclis toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.

ORGANLARI

Madde 8: Kadın Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Kadın Meclisi Genel kurulu

 1. b) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu
  c) Kadın Meclisi Çalışma Grupları

 

KADIN MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 9:
a) Aktif üyelerden oluşur. Kadın Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
b) Kadın Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Kadın Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.
c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine toplantıya katılan Kadın Meclisi aktif üye sayısının en az % 10’nun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.
d) Kadın Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir.
e) Kadın Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 aydan önce, Kadın Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere katılmış olmaları gerekmektedir.
f) Kadın Meclisi toplantıları, Kadın Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreter tarafından yönetilir.


KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 10:
a) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu; Kadın Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve üyelerden olmak üzere toplam 11 kişiden oluşur.
b) Kadın Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
c) Seçimli genel kurulda en yüksek oyu alan 1 kişi Kadın Meclisi Başkanı olur.
d) Kadın Meclisi Başkanı, en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir.
e) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi Selçuklu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
f) Yürütme Kurulu, en az 2 haftada bir, Selçuklu Kent Konseyi Binasında toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Kadın Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
g) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.
h) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Kadın Meclisi Başkanı ise yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sıralamasına göre yedek üyeler alınır.
i) Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
j) Yürütme Kurulu toplantılarında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Kadın Meclisi Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.
k) Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde Temsilci, Temsilci Yardımcısı, Raportör ya da üye olarak görev alabilir.

KADIN MECLİSİ BAŞKANI
Madde 11: Görev ve Yetkileri:
a) Selçuklu Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.
b Selçuklu Kent Konseyi Başkanı ve Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Kadın Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.
c) Kadın Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.
d) Kadın Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
e) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.
f) Kadın Meclisi toplantı gündemlerini yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.
g) Kadın Meclisi yürütme kurulunun; Kadın Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
h) Kadın Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

KADIN MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI

Madde 12: Görev ve Sorumlulukları:
a) Başkan yardımcısı, Yürütme Kurulu’nun verdiği sürekli görevlerin yanı sıra, Başkanın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.
b) Başkan yardımcısı, Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.
c) Çalışma Gruplarına kolaylaştırıcı destek sağlar. Çalışma Gruplarında temsilci ya da üye olarak görev alabilir.
d) Başkan yardımcısı, 2 aylık periyotlarla yeni üyeleri Selçuklu  Kent Konseyi ve Kadın Meclisi hakkında bilgilendirir.
e) Başkanın olmadığı durumlarda Kadın Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

KADIN MECLİSİ SEKRETERİ


Madde 13: Görev ve Sorumlulukları:


 1. a) Kadın Meclisi ile Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
  b) Kadın Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla birlikte, Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
  c) Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleriyle işbirliği halinde sağlar.
  d) Kadın Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
  e) Ulusal alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine eder; Kadın Meclisi’nin ulusal iletişimini, yürütme kurulu üyeleriyle işbirliği içinde sağlar.
  f) Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 25’e göre üyelikten çıkarılma işlemlerini uygular.

  KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI
  Madde 14:
  a) Kadın Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Kadın Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, kadınların talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.
  b) Çalışma Grupları, toplantılarını periyodik olarak Selçuklu Kent Konseyi Ofislerinde gerçekleştirirler.
  c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 temsilci, 2 temsilci yardımcısı ve 1 raportör belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Sekreter’in bilgisi dâhilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
  d) Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Kadın Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir.
  e) Çalışma Grupları Temsilcileri, Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
  f) Çalışma Grupları Temsilci Yardımcılar, Temsilci’nin olmadığı durumlarda Çalışma Grubu’na temsilcilik yapar.
  g) Çalışma Grupları Temsilcileri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur.
  h) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisi ve Sekreter’e bildirir.
  i) Amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.
  j)Her çalışma grubu içerisinde en az bir yürütme kurulu üyesi yer alır ve koordinasyonu çalışma grubu başkanları ile sağlar.


  BÖLÜM SEÇİM ESAS VE USULLERİ


Madde 15: Kadın Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:
a) Kadın Meclisi yürütme kurulu, 1 başkan ve 10 üyeden oluşur.
b) Seçimde başkan adayları ve Yürütme Kurulu üyesi adayları ayrı ayrı oylanır.
c) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun 10 üyesi, seçimli

 1. d) Başkan adayları içerisinde en yüksek oyu alan kişi Başkan olur.
  e) Yürütme Kurulu başkan üyeler arasından seçer. 10 kişi asil, 10 kişi yedek üye olarak seçilir.
  f) Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.
  g) Kadın Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi ve Kadın Meclisi çalışmalarında deneyimli olma şartı aranır.(İlk seçimde bu şart aranmaz)


  BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  Madde 16: Selçuklu Kent Konseyi Ofisleri; sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantılarının, çeşitli proje ve aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.
  Madde 17: Kadın Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
  Madde 18: Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Kadın Meclisi kararları, Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Ofisinde halka ve basına açık bulundurulur.
  Madde 19: Kadın Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Kadın Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
  Madde 20: Kadın Meclisi Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni, ilgili sorumlu ve kolaylaştırıcı aracılığı ile sürekli bilgilendirir.
  Madde 21: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

  ÜYE OLMA
  Madde 22: Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.

  ÜYELİK SORUMLULUĞU
  Madde 23: Tüm Kadın Meclisi üyelerinin Kadın Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formları seçimli Genel Kurul’dan önceki 3 ay içerisinde yenilenir. Üye formunu yenilemeyen üyeler, Seçimli Genel kurulda oy kullanamazlar.

  ÜYELİKTEN AYRILMA
  Madde 24: Kadın Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 25: Kadın Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek, Selçuklu Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
Kadın Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 26: Kadın Meclisi yönergesi Selçuklu kent konseyi Genel kurulu tarafından değiştirile bilir.  Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulunun onayına sunulur.

V. BÖLÜM YÜRÜTME

Madde 27: Bu yönerge hükümlerini Kadın Meclisi Genel Kurulu yürütür.

VI. BÖLÜM YÜRÜRLÜK

Madde 28: Bu yönerge hükümleri, Selçuklu  Kent Konseyi Genel Kurulunun onayı ile ……/……/….. Tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1: Kadın Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi Selçuklu Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul hazırlıkları, Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

 

 

SELÇUKLU KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ YÖNERGESİ

 

I.BÖLÜM

AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR

 

AMAÇ

Madde 1: Selçuklu Kent Konseyi Çocuk Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2: Yönerge, Selçuklu Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3: Bu yönerge, 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,

 

 1. b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

 

 1. c) Çocuk Meclisi: Selçuklu Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ni,

 

 1. d) Başkan: Selçuklu Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı’nı,

 

 1. e) Başkan Yardımcısı: Selçuklu Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,

 

 1. f) Sekreter: Selçuklu Kent Konseyi Çocuk Meclisi Sekreteri’ni,

 

 1. g) Yürütme Kurulu: Selçuklu Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nu,

 2. h) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

 

 

 1. BÖLÜM

ÇOCUK MECLİSİ TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

 

TANIMI

Madde 5: Çocuk Meclisi; Selçuklu Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma konularında eğitilmesi; bu konuda fikir oluşturmaları ve kent yönetimine aktif katılımda bulunmaları için çalışmaların gerçekleştirildiği bir platformdur.

 

Çocuk Meclisi; Çocukların demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattaki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır.

AMACI

Madde 6: Çocuk Meclisi’nin amacı;

 

 1. a) Kent Çocuklarının, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak,

 

 1. b) Çocukların çevre duyarlılığını arttırarak “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dâhilin de çalışmalar yapmak,

 

 1. c) Selçuklu çocuklarını, kent düzeyinde, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

 

 1. d) Çocukların kentlilik bilincini geliştirmek,

 

 1. e) Çocukların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

 

 1. f) Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak,

 

 1. g) Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak,

 

 1. i) Çocukların dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturmaktır.

 

OLUŞUMU

Madde 7: Çocuk Meclisi aktif üyeler ve katılımcı üyelerden oluşur. Aktif üyeler, Selçuklu ilçesi sınırları içerisindeki her mahalleden belirlenen ilköğretim ve ortaöğretim okulundan belirlenen öğrencilerden oluşur. Genel Kurul’da oy kullanma hakları vardır.

 

ORGANLAR

Madde 8: Selçuklu Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin organları şunlardır:

 

 1. a) Çocuk Meclisi Genel Kurulu

 

 1. b) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu

 

ÇOCUK MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 9:

a)Aktif üyelerden oluşur. Çocuk Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

 

 1. b) Çocuk Meclisi Genel Kurulu, yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Yürütme Kurulu çağrısı ile de toplanır. Çocuk Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır. Çocuk Meclisi Seçimli Genel Kurulu, 2 yılda bir gerçekleştirilir.

 

 1. c) Genel Kurulda Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Çocuk Meclisi üyelerinin en az % 10’unun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Kararlar aktif üyelerin oyçokluğu ile alınır.

 

 1. d) Çocuk Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir.

 

 1. e) Çocuk Meclisi toplantıları, Çocuk Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreter tarafından yönetilir.

 

ÇOCUK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU

Madde 10:

 

 1. a) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu; Çocuk Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve üyeler den olmak üzere toplamda 5 Asil 5 yedek üyeden (kişiden) oluşur.

 

 1. b) Çocuk Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.

 

 1. c) Çocuk Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir

 

 1. d) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 1 yıldır.

 

 1. e) Yürütme Kurulu, en az 2 ayda bir toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Çocuk Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.

 

 1. f) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 2 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.

 

 1. g) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Çocuk Meclisi Başkanı ise, yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sırlamasına göre yedek üyeler alınır.

 

 1. i) Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin sayısının (10 kişinin) 4 kişinin altına düşmesi halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.

 

 1. j) Yürütme Kurulu’nda yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Çocuk Meclisi Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.

 

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKANI

Madde 11: Görev ve Yetkileri;

 

 1. a) Selçuklu Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir. (Kent Konseyi Başkanı’nın gerekli gördüğü durumlarda Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantılarına çağrılır ve katılması zorunludur.)

 

 1. b) Selçuklu Kent Konseyi Başkanı ve Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Çocuk Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.

 

 1. c) Çocuk Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileri ile istişare halinde temsil eder.

 

 1. d) Çocuk Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

 

 1. e) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.

 

 1. f) Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.

 

 1. g) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun; Çocuk Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

 

 1. h) Çocuk Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI

 

Madde 12: Görev ve Sorumlulukları;

 

 1. a) Başkan yardımcısı, Yürütme Kurulu’nda verilen görevlerin yanı sıra, Başkanın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.

 

 1. b) Başkan yardımcısı, Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.

 

 1. c) Başkan yardımcısı 2 aylık periyotlarla yeni üyeleri Selçuklu Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi hakkında bilgilendirir.

 

 1. e) Başkanın olmadığı durumlarda Çocuk Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

 

ÇOCUK MECLİSİ SEKRETERİ

 

Madde 13: Görev ve Sorumlulukları;

 

 1. a) Çocuk Meclisi ile Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

 

 1. b) Çocuk Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla ile birlikte, Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.

 

 1. c) Çocuk Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarının yürütülmesini ve arşivlenmesini sağlar.

 

 1. d) Ulusal alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine eder; Çocuk Meclisi’nin ulusal iletişimini, yürütme kurulu üyeleriyle iş birliği içinde sağlar.III. BÖLÜM

 

SEÇİM ESAS VE USULLERİ

 

Madde 14: Çocuk Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:

 

 1. a) Çocuk Meclisi yürütme kurulu, 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.

 

 1. b) Yürütme Kurulu üyelerinin Genel Kurul tarafından yapılacak seçiminde, aktif katılımcı olan temsilciler içinden (7. Maddede tanımlanan), İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarından 5 asil, 5 yedek üyeden (kişiden) teşekkül etmesi sağlanır.

 

 1. c) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerinin tamamı, seçimli genel kurul toplantısında gizli oy sistemi ile tek oy pusulasında yazılarak seçilir.

 2. d) Tüm adaylar içerisinden en yüksek oyu alan ilk 5 kişi asil listeyi oluştururken, sonraki 5 kişi de aldıkları oy sayısına göre sıralanarak, en fazla oy alandan aşağıya doğru yedek listeyi oluşturur.
 3. e) Yürütme Kurulu, Genel Kurul Toplantısından sonraki ilk 7 gün içinde ilk toplantısını yaparak 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı ve 1 sekreter seçerek kendi içindeki görev dağılımını gerçekleştirir.
 4. BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 15: Çocuk Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

 

Madde 16: Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Çocuk Meclisi kararları Kent Konseyi web sayfasında halka ve basına açık bulundurulur.

 

Madde 17: Çocuk Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz.

 

Madde 18: Aksi belirtilmedikçe, alınan kararlar salt çoğunluğu ile alınır.

 

Madde 19: Çocuk Meclisi Seçimli Genel Kurulları Divan heyetleri, Selçuklu Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun kendi içinden seçeceği 1 Divan Başkanı, 1 Divan Başkan Yardımcısı, 1 Yazman ve 1 üye tarafından gerçekleştirilir.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

 

Madde 20: Çocuk Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Madde 21: Selçuklu Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çocuk Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

 

Çocuk Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

 

YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 22: Çocuk Meclisi yönerge değişikliği, öncesinde Selçuklu Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onaylaması şartı, sonrasında da Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilebilir.

 

 

 1. BÖLÜM

 

YÜRÜTME

 

Madde 23: Bu yönerge hükümlerini Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

 

 

 1. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK

 

Madde 24: Bu yönerge hükümleri, Selçuklu Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile …………. Tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1: Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi Selçuklu Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür. Genel Kurul hazırlıkları, Selçuklu Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

 

 

Anasayfa
Meclisler
Etkinlikler
İletişim