Selçuklu Kent Konseyi Çalışma Yönergesi

AMAÇ


Madde 1:
Bu yönergenin amacı, Selçuklu Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM


Madde 2:
Bu yönerge, Selçuklu Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

DAYANAK


Madde 3:
Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR


Madde 4:


Bu Yönergenin uygulanmasında,
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Selçuklu Belediyesi’ni,


 1. b) Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen Selçuklu Kent Konseyi’ni,

 2. c) Meclisler: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik platform olma esasına dayanan Selçuklu Kent Konseyi Meclislerini,

 3. d) Çalışma Grupları: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapılar olan Selçuklu Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,

 


 1. e) Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,

 2. f) Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ifade eder.

 

KENT KONSEYİ MECLİSLERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI


Madde 5:


 1. a) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir.

 2. b) Meclislerin ve çalışma gruplarının kurulması ve çalışması ile ilgili diğer usul ve esaslar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

 3. c) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi’ne sunulur.

 4. d) Meclisler ve çalışma gruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılır.

 5. e) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclislerde ve Çalışma Gruplarında
  başkan, temsilci ve üye olarak görev alabilirler.

 6. f) Meclislerin ve Çalışma Gruplarının yaş ve cinsiyet kriterleri Yürütme Kurulunca belirlenir.

 

KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI


Madde 6:


 1. a) Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve Bireysel Üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir.

 2. b) Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler değiştirilebilir.

 3. c) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçimde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir Meclis Başkanı, 12 asıl ve 12 yedek üye bulunur.
  d) Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.

 4. e) Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardımcısı ve sekreter üye belirlenir.

 5. f) Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidirler.

 6. g) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, meclislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterince en az on beş gün öncesinden belirlenir.

 7. h) Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer.

 8. i) Meclis Başkanlarından 16 yaşından küçük olanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üyesi olamazlar.

KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI


Madde 7:


 1. a) Çalışma grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra en az beş kişiden oluşur.

 2. b) Çalışma grupları, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri temsilci, temsilci yardımcısı ve raportör aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin girişimiyle çalışma grubu ve görev bölümü yenilenebilir.

 3. c) Çalışma gruplarının görev süresi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

 4. d) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.

 

YÜRÜTME


Madde 8:


Bu yönergenin hükümlerini, Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular.

 

YÜRÜRLÜK


Madde 9:


Bu yönerge hükümleri, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulünü takiben yürürlüğe girer.

 

Anasayfa
Meclisler
Etkinlikler
İletişim